C/València 463 Entsol 2ona  –  08013 Barcelona  –  Tel: 932 450 133

Urbanisme i Territori

 A AdEdMA l’any 2002 vam ampliar l’equip i les oficines i ens vam especialitzar també en urbanisme i territori i treballem a nivell de planejament general municipal i en tot el referent al sòl no urbanitzable.

Realitzem projectes de planificació urbanística i tots els estudis associats en totes les comunitats autònomes d’Espanya: plans especials, projectes d’actuació específica, estudis de paisatge, avaluacions ambientals de planejament, estudis d’afeccions ambientals i qualificacions ambientals, projectes d’inundabilitat, informes pericials i valoracions.

  • Avaluacions ambientals i informes ambientals de planejament urbanístic supramunicipal, general i derivat
  • Plans Especials i Projectes d’Actuació Específica en sòl no urbanitzable, Modificacions puntuals i col·laboracions en planejaments municipals i supramunicipals
  • Estudios paisatgístics
  • Estudis d’Impacte Ambiental
  • Estudis d ‘inundabilitat i de Risc d’Avinguda i Estudis d’Identificació de Riscos Geològics
  • Estudis de patrimoni històricartístic i arqueològic
  • Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada